Obchodní podmínky

 
 
 

 
 
 
Úvod > Obchodní podmínky
 

Vážení zákazníci,
bohužel musíme vám sdělit smutnou zprávu, ke dni 6. 9. 2019 rušíme náš eshop Lavpet.cz
Děkujeme za projevenou důvěru a přízeň.
Případné reklamace řešte prosím standardně, přes naše kontaktní údaje.
S láskou, tým Lavpet.cz

 
 

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodné podmínky internetového obchodu, informace pro spotřebitele a reklamní pořádek.

1. Všeobecné předpisy

Tyto obchodní podmínky upravují podmínky, práva a povinnosti smluvních stran, pokud jde o kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícími - spol. DotNet a.s., sídlo: Šancová 64, 811 05 Bratislava, IČO: 35 849 223, společnost zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, odd Sa, vl. C. 5857 / B (dále jen "prodávající") a kupujícím - uživateli internetových stránek www.lavpet.cz (dále jen "kupující", "zákazník" nebo "spotřebitel"), jejichž předmětem je koupě a prodej zboží na internetových stránkách obchodu prodávajícího. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou neoddělitelnou součástí všech kupních smluv uzavřených mezi prodejcem a kupujícím při koupi a prodeji zboží na internetových stránkách prodejce internetového obchodu, s kterým kupující souhlasí tím, že odesílá objednávku prodejci. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem Slovenské republiky. V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, zákonem č. 40/1964 Zb. Občanský zákoník, v platném znění, zákon č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění a zákon č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené za dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodejce v platném znění. V případě, že je smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, zákonem č. 513/1991 Z. z. Obchodní zákoník, v platném znění.

 

Pojmy


Prodávající – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci předmětu své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který zákazníkovi nabízí nebo prodává výrobky nebo poskytuje služby a také podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží.


Spotřebitel – fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo používá služby pro osobní potřebu nebo pro členy své domácnosti a která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nekonala v rámci předmětu své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.


Kupující, který není spotřebitelem, je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci předmětu své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.


Spotřebitelská smlouva – je kupní smlouva, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně dodavatel a na druhé straně spotřebitel, který nemohl individuálně ovlivnit obsah dodavatelem předem připraveného návrhu na uzavření smlouvy.
 

Kontaktní údaje prodávajícího:
E-mail: info@lavpet.cz
Telefon: +420 723 789 661
Korespondenční adresa: P.O.Box 18, 82007 Bratislava
Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 2942027177/1100
Peněžní ústav: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK 06 1100 0000 0029 4202 7177
BIC (SWIFT): TATRSKBX

2. Objednávka zboží a způsob uzavření kupní smlouvy

Nabídka zboží na internetovém obchodě prodávajícího je uvedena spolu s jeho kupní cenou včetně DPH.

Seznam zboží na internetové stránce obchodu, který provozuje prodejce, je katalogem běžně dodávaného zboží a prodejce nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků. Dostupnost zboží bude pro kupujícího potvrzena na základě dotazu kupujícího.

Zboží, o které má kupujícího zájem, může být přidáno do nákupního košíku. Po přidání zboží do nákupního košíku vyplní kupující všechny předepsané údaje uvedené v objednávkovém formuláři. Kupující odpovídá za správnost vyplněných údajů. V případě, že jsou údaje vyplněny v objednávkovém formuláři správně, objednatel objednávky zboží klikne na příslušné tlačítko, které dokončí objednávku. Tímto okamžikem si kupující objedná vybrané zboží. Odeslanou objednávkou je kupující vázán.

Na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce bude zaslán e-mail, v němž potvrzuje prodejce objednávky kupujícího. Potvrzení bude provedeno bezprostředně po objednání. Potvrzením (akceptací) zakázek dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodejcem a kupujícím. V potvrzení prodejce, které kupující obdrží budou uvedeny následující informace: identifikační číslo kupujícího a prodejce, objednací číslo, datum objednávky, druh a objednané zboží, cena zboží (jednotlivé položky a celková kupní cena za zboží), náklady na dodávku zboží, celková kupní cena včetně DPH a všechny náklady, způsob dodání, způsob provedení platby a také termín dodání.

3. Práva a povinnosti předávajícího a kupujícího

Prodávající je povinný zejména:

a) dodat na základě objednávky potvrzené prodejcem zboží kupujícím v dohodnutém množství, dodané v termínu, kvalitně zabaleno a vybaveno pro přepravu způsobem potřebným pro jeho uchování a ochranu,

b) zajistí, aby dodané zboží bylo v souladu se všemi obecně závaznými předpisy platnými na území SR,

c) odevzdá kupujícímu nejpozději spolu s zbožím všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady požadované platnými právními předpisy SR (např. návody v českém jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad).

Prodávající má právo zejména na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího.
 
Kupující je povinný zejména:

a) převzít dodané zboží,

b) zaplatit předávajícímu celou dohodnutou částku v dohodnutém termínu splatnosti.
 
Kupující je oprávněn zejména dodávat zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami v závazném potvrzení – přijetí objednávky.

4. Dodací podmínky

Zboží prodávající dodává prostřednictvím pošty, kurýra, resp. osobním odběrem na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.

Prodávající objednávky kupujícího splní a zboží dodá kupujícímu nejpozději do 30 dnů od potvrzení – akceptování objednávky. Není-li možné, informuje prodejce o této skutečnosti kupujícího a stanoví náhradní lhůtu pro dodání zboží. Prodávající má právo zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy, pokud z důvodu prodeje zásob nebo nedostupnosti zboží není objektivně schopen dodat zboží kupujícímu v termínu stanoveném těmito obchodními podmínkami, pokud není s ním dohodnuto náhradní plnění. O zrušení smlouvy nebo zrušení objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem a v případě výplaty kupní ceny nebo jeho částí bude finanční prostředky vráceny do 15 dnů, ode dne odstoupení od smlouvy, na účet určený, pokud se s prodejcem nedohodne jinak.
Kupující převezme zboží v místě, které je uvedeno v objednávkovém formuláři.

Jakékoli informace týkající se procesu anebo dodání zboží může kupující získat na adrese info@lavpet.cz. V emailu je vždy nutné uvést číslo objednávky uvedené v potvrzení objednávky zaslané prodejcem.

5. Kupní cena a platební podmínky

Kupující je povinen zaplatit kupujícímu kupní cenu dohodnutou v kupní smlouvě a / nebo podle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy, včetně nákladů na doručování zboží.

Kupní cena každého druhu zboží, včetně DPH, je uvedena v popisu konkrétního druhu zboží a kupující souhlasí s kupní cenou při odeslání objednávky. Zboží může být kupujícím hrazeno následujícími způsoby:
formou hotovostní platby v určenou prodávajícím (pokud je taková platba zřízená), dobírkou v místě dodání zboží, dobírkou prostřednictvím společnosti poskytující poštovní službu, platbou prostřednictvím společnosti poskytující spotřebitelské úvěry nebo bezhotovostní převod na účet prodávajícího, resp. jiným způsobem uvedeným na internetové stránce obchodníka internetového obchodu. K ceně zboží budou přidělené náklady na doručení zboží kupujícímu na základě aktuálního ceníku.

Kupující je povinen zaplatit kupujícímu kupní cenu za dohodnuté zboží nejpozději při převzetí zboží.

Kupující získává vlastnické právo na zboží až ve chvíli úplného zaplacení celé kupní ceny za zboží.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího od chvíle převzetí zboží od předávajícího.

6. Reklamační pořádek

Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet dnem kdy kupující zboží převezme. Kupující je povinen zkontrolovat dodané zboží bez zbytečného odkladu po dodání a bezodkladně informovat prodejce o zjištěných chybách. Kupující má právo uplatnit nárok na chybu/vadu zboží koupeného od prodejce jen pokud se jedná o zboží, které chybu/vadu vykazuje od chvíle zakoupení, vztahuje se na něj záruka a bylo koupené u prodávajícího.
 
Všechny reklamace musí kupující uplatnit nejpozději do konce záruční doby. V oznámení o reklamaci musí být popsány zjištěné chyby zboží a musí být uvedeny informace potřebné k identifikaci kupujícího a reklamovaného zboží spolu s číslem objednávky.

Reklamaci spolu s vadným zbožím zašle kupující, resp. osobně doručí na adresu P.O.Box 18, 82007 Bratislava.

Prodávající vyřídí reklamaci (tj. Oznámí kupujícímu, či reklamaci uznává jako odůvodněnou nebo ne) bez zbytečného odkladu po jejím doručení. Prodejce v případě že reklamaci uzná, vymění vadný kus za nový. Tímto nejsou dotčena další práva kupujícího vyplývající z právních předpisů.

Informace o průběhu reklamací mohou kupující získat na adrese  info@lavpet.cz.

Kupující odesláním objednávky předávajícímu potvrzuje, že reklamační řád přečetl v celém rozsahu, že s ním souhlasí a zároveň potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží, včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit. Dále kupující souhlasí, že byl obeznámen o provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Zb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.
 
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel. č.: 02/ 58272 172-3, fax č.: 02/ 58272 170

Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícímu zaniká při:

 • nepředložení záručního listu, příslušenství nebo dokumentace zboží
 • neoznámení zjevných vad při převzetí zboží
 • uplynutím záruční doby zboží
 • mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím
 • použitím zboží v podmínkách, které neodpovídají vlhkostí, chemickými a mechanickými účinky přirozenému prostředí
 • neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží
 • poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo použitím v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
 • obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v SR
 • poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi
 • poškozením zboží náhodnou degradací a náhodným zhoršením
 • neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou nebo atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci
 • zásahem do zboží neoprávněnou osobou.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení (nebo jeho části) způsobené použitím. Kratší životnost výrobku nelze považovat za chybu a nedá se ani reklamovat.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti dle ust. § 3 odst. 1 Zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího.
Kupující je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující má právo v této lhůtě zboží rozbalit a odzkoušet pouze obdobným způsobem, jak je to obvyklé při nákupu v běžném obchodě. Není oprávněn začít zboží používat a následně jej vrátit prodávajícímu. Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo e-mailem a především způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy.
Pokud kupující odstoupí od smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil.
Zboží je kupující povinen zaslat prodávajícímu spolu s dokladem o koupi nejpozději do 14 dnů od dne odstoupení od smlouvy zpět poštou na adresu prodávajícího, případně předat zboží osobně. Kupující je odstoupením od smlouvy povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívaný. Po platném odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží. Prodávající však není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Platby budou kupujícímu vráceny do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký kupující použil při platbě prodávajícímu, pokud kupující neuvedl jiný způsob úhrady v písemném prohlášení o odstoupení od smlouvy, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.
V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použité a je poškozené nebo neúplné a hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu, resp. prodávající má právo požadovat od kupujícího proplacení snížené hodnoty zboží a kupující je o této skutečnosti vyrozuměn.
V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použité, poškozené nebo neúplné, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve skutečné výši, náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulovány dle ceníku pro servis zboží.
Kupující je povinen ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek prodávajícímu uhradit náhrady nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.
Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušný zboží ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušný zboží před tím, než mu bylo zboží od kupujícího spolu s příslušenstvím včetně související dokumentace apod., doručené, nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace apod. zpět prodávajícímu.
Při odstoupení od smlouvy kupující snáší přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží.
Kupující (Spotřebitel) nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:
a) poskytnutí služby, pokud se její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
b) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
c) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
d) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
e) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově-obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
f) prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,
g) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na každou kupní smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu na internetových stránkách www.lavpet.cz.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce on-line obchodu prodávajícího. Případné změny Všeobecných obchodních podmínek se nebudou vztahovat na již uzavřené kupní smlouvy.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto Všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze