Zpracování osobních údajů

 
 
 

 
 
 
Úvod > Zpracování osobních údajů > Zpracování osobních údajů
 

Vážení zákazníci,
bohužel musíme vám sdělit smutnou zprávu, ke dni 6. 9. 2019 rušíme náš eshop Lavpet.cz
Děkujeme za projevenou důvěru a přízeň.
Případné reklamace řešte prosím standardně, přes naše kontaktní údaje.
S láskou, tým Lavpet.cz

 
 

Zpracování osobních údajů

 1. Veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníky prostřednictvím webové stránky www.lavpet.cz bude jako správce zpracovávat spol. DotNet a. s., se sídlem: Šancová 64, 811 05 Bratislava, IČO: 35 849 223, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, odd Sa, vl. č. 5857 / B (dále jen "Správce"), ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (dále jen "GDPR").
 2. Pro účely zpracování objednávky zákazníka a uzavření příslušné kupní smlouvy, zpracovává správce následující osobní údaje zákazníka: jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

  Pro účely zasílání newsletteru zákazníkovi zpracovává správce následující osobní údaje zákazníka: jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

  Pro účely zařazení zákazníka do věrnostního programu správce zpracovává správce následující osobní údaje zákazníka: jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.
 3. Pokud není jinde na této webové stránce uveden jiný účel, budou osobní údaje zpracovávány pouze pro účely uvedené níže. Příslušný právní základ zpracování je uveden v závorce u každého z účelů zpracování osobních údajů: souhlas zákazníka podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR, plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR, zákonná povinnost správce podle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem správce podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR:
  • a.    přijímání a vyřizování objednávek a vyřizování reklamací (plnění smlouvy);
  • b.    zasílání newsletteru zákazníkovi, který nám poskytl své osobní údaje pro tento účel po 25.05.2018 (souhlas zákazníka);
  • c.    zařazení zákazníka do věrnostního programu, který nám poskytl své osobní údaje pro tento účel po 25.05.2018 (souhlas zákazníka);
  • d.    zasílání newsletteru zákazníkovi, který nám poskytl své osobní údaje pro tento účel před 25.05.2018 v souladu s dosud platnými právními předpisy (náš oprávněný obchodní zájem v souvislosti s poskytováním služeb souvisejících s prodejem našim zákazníkům, nad kterým nepřevažují zájmy nebo základní práva a svobody zákazníka);
  • e.    evidence a správa věrnostního programu u zákazníka, který byl do tohoto programu, v souladu s našimi podmínkami, zařazen před 25.05.2018 (náš oprávněný obchodní zájem v souvislosti s poskytováním služeb souvisejících s prodejem našim zákazníkům, nad kterým nepřevažují zájmy nebo základní práva a svobody zákazníka);
  • f.    výkon Obchodních podmínek a / nebo obrana u soudu a / nebo v jiných právních nebo správních řízeních, včetně prověřování případných porušení (oprávněný zájem správce);
  • g.    uložení osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy (zákonná povinnost správce).
 4. V případech, kdy je právním základem pro zpracování osobních údajů zákazníka jeho souhlas (jak je uvedeno v bodě 3, písm. b, c výše), má zákazník právo svůj souhlas kdykoliv odvolat na info@lavpet.sk. Tím není dotčeno jakékoliv jiné zpracování osobních údajů, prováděné na jiném právním základě.
 5. Poskytnutí osobních údajů zákazníka pro účely objednávky a uzavření smlouvy (bod 3 písm. a výše) je dobrovolné, pokud je však zákazník neposkytnete, nebude možné s ním uzavřít smlouvu a vybavit jeho objednávku.
 6. Správce může poskytovat osobní údaje dalším příjemcům v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů, a to:
  • a.    zpracovatelům, kteří jsou pověřeni správcem na zpracování osobních údajů jeho jménem;
  • b.    v případě, kdy je nezbytné poskytnout osobní údaje pro účely plnění právních povinností správce nebo na plnění povinností vyplývajících z rozhodnutí soudů nebo orgánů veřejné správy.
 7. Osobní údaje zpracovávané pro účely vyřizování objednávek zákazníků budou uloženy na dobu potřebnou k vyřízení objednávky a případných reklamací. Osobní údaje zpracovávané pro účely zasílání newsletteru a zařazení do věrnostního programu budou uloženy na dobu do odvolání příslušného souhlasu ze strany zákazníka. Uvedené platí, pokud právní předpisy nevyžadují delší dobu uložení osobních údajů.
 8. Zákazníci mají právo:
  • a.    získat od správce potvrzení o tom, zda jsou jejich osobní údaje zpracovávány nebo ne a pokud jsou jejich osobní údaje zpracovávány, pak mají právo získat přístup k těmto osobním údajům a informacím specifikovaným v článku 15 GDPR, dále také právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů v souladu s článkem 15 GDPR;
  • b.    na opravu osobních údajů v případě, že jsou tyto nesprávné a na doplnění osobních údajů v souladu s článkem 16 GDPR;
  • c.    na výmaz osobních údajů (právo "být zapomenut"), pokud je splněn některý z důvodů uvedených v článku 17 GDPR;
  • d.    na omezení zpracování osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 18 GDPR (např. pokud zákazník napadne správnost osobních údajů, je zpracování omezeno na dobu, dokud nebude správnost osobních údajů ověřena nebo pokud je zpracování protizákonné a zákazník požaduje omezení zpracování osobních údajů namísto jejich výmazu);
  • e.    namítat proti jakémukoliv dalšímu zpracování na základě oprávněných zájmů (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR) a to z důvodů daných v konkrétním případě. Správce nebude dále zpracovávat takové osobní údaje, pokud nebude existovat jiný oprávněný důvod, který by převažoval zájmy nebo základní práva a svobody zákazníka nebo pokud to nebude nutné za účelem vymáhání, výkonu nebo obrany práv a právem chráněných zájmů;
  • f.    na přenositelnost osobních údajů za podmínek stanovených GDPR, což znamená právo získat osobní údaje od správce a právo na přenos těchto údajů jinému správci a dále právo na to, aby osobní údaje byly přímo přeneseny jinému správci, to vše v souladu s článkem 20 GDPR.
 9. Zákazníci mohou vykonávat svá práva na info@lavpet.sk.
 10. Zákazníci mohou podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů na orgánu dozoru - Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze